Koliko stane hidroelektrarna?
pod kategorijami: slovenija energetika

Slovenija ima relativno veliko hidro elektrarn, nekaj večjih pa smo na spodnji Savi zgradili tudi v zadnjih letih. Koliko stane taka elektrarna?

Na spodnji Savi smo zgradili pet elektrarn, šesta je še v gradnji. Prva je bila zgrajena že leta 1993, in sicer HE Anhovo. Ostale so precej novejše, in sicer so bile zgrajene po letu 2000. To pomeni, da je dostopnih precej javnih virov, da se lahko ovrednoti stroške gradnje na enoto električne moči. HE Anhovo v tej tabeli ne primerjam, ker je bila zgrajena že tako dolgo nazaj, da za njo nisem našel vrednosti projekta, pa tudi sicer spada pod Savske elektrarne Ljubljana (SEL), medtem ko preostale, ki so spodaj v tabeli, sodijo pod podjetje Hidroelektrarne na spodnji Savi (HE-SS).

Izračun je zelo poenostavljen in sicer samo gledam koliko stane začetna investicija v hidroelektrarno. V energetski del spadajo jez, turbina, generator in generatorska stavba. Za dane elektrarne na kilovat inštalirane moči ta znaša približno 2.400 EUR/kW instalirane moči pri nazadnje zgrajenih hidroelektrarnah pri nas. Seveda v to ni vključeno še vzdrževanje in drugi obratovalni stroški.

Ta velikostni razred je neka približna ocena koliko stane elektrarna take velikosti. Vse te elektrarne imajo po 3 agregate, imajo skupno moč med 30MW in 40MW, večina pa ima projektiran faktor izkoriščenosti okrog 40%. Tako lahko večino časa varno obratuje tudi kadar je en agregat oz. turbina v remontu, kar pa se praviloma izvaja v času nižjih pretokov reke.

Če so stroški za izgradnjo energetskega dela dokaj podobni, so stroški za izgradnjo infrastrukturnega dela precej različni med posamičnimi elektrarnami. Pod infrastrukturni del se šteje ureditev vodotoka, izgradnja nadomestnih cest, izgradnja nasipov in podobno, vse kar je potrebno, da se lahko gorvodno od jezu pojavi zajezitveno jezero, brez da bi to bistveno vplivalo na življenje lokalnih prebivalcev - no, vsaj ljudi. Višina teh stroškov je zelo odvisna od lokacije hidroelektrarne in koliko ter kako obsežni posegi so potrebni.

Infrastrukturni del običajno financira država in lokalna skupnost, energetski del pa energetska družba, ki ima koncesijo za izkoriščanje energije vodnega padca, v tem primeru Hidroelektrarne na spodnji Savi, HESS d.o.o.

HE Letna proizvodnja (GWh) Inštalirana moč (MW) Začetek obratovanja Faktor izkoriščenosti Cena izgradnje (infrastrukturni del) Cena izgradnje (energetski del) EUR na kW moči
Boštanj 109 32,5 2006 38.3% 26,9 mio 66.976.651 EUR 2061 EUR/kW
Blanca 148 39,12 2009 43.2% 45 mio 92.635.530 EUR 2368 EUR/kW
Krško 146 39,12 2012 42.6% 70,6 mio 95.262.114 EUR 2435 EUR/kW
Brežice 161 47,4 2015 38.8% 141 mio 113 mio EUR 2384 EUR/kW
Mokrice (projektirana) 135 30,5 ? 50.5%? 70 mio 100 mio EUR? 3279 EUR/kW?

Viri: